RODO

Polityka Prywatności
Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej „Nasza Przyszłość” Brzozowa 5a, 62-610 Sompolno

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE     

                                  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy
w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez Spółdzielnię

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy
ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit a RODO* (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie oraz dostawcom usług hostingu poczty elektronicznej, którzy świadczą usługi dla Spółdzielni.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożoną ofertę pracy zostaną zniszczone.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby Spółdzielnia mogło rozpatrzyć złożoną ofertę pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych tym samym będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających niezamówioną ofertę pracy do Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit a RODO* (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie oraz dostawcom usług hostingu poczty elektronicznej, którzy świadczą usługi dla Spółdzielni.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wpłynięcia oferty pracy do Spółdzielni. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożoną ofertę pracy zostaną zniszczone.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby Spółdzielnia mogło rozpatrzyć złożoną ofertę pracy. Tym samym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych tym samym będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię.  

 * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o pracę w tym wypłaty wynagrodzenia na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 • wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi kadrowo- płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, rozliczalności względem organów administracji publicznej w tym również wykonania procesu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia akt osobowych, kierowania na badania lekarskie, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wypełnienia pozostałych obowiązków określonych w przepisach prawa pracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO* (w przypadku tzw. „danych wrażliwych” określonych ujętych w art. 9 ust. 1 RODO*) i w związku z przepisami takimi jak:
 1. a) ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
 2. b) ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych– w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania przez pracodawcę pracowników do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zgłaszania członków rodziny pracownika do ZUS,
 3. c) ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- w zakresie przepisów określających zasady zgłaszania pracowników do urzędu skarbowego przez pracodawcę, naliczania podatków i wystawiania deklaracji PIT,
 4. d) ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
 5. e) ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 6. f) ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 7. g) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 8. h) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r.
  w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków,
 9. i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 10. j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności
  i przyczyn wypadków przy pracy i w związku z art. 234 Kodeksu pracy,
 11. k) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 12. l) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jego sporządzania,

ł) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie świadectwa pracy,

 1. m) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawaniu przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. n) ustawa z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 3. o) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 4. p) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 5. r) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
 6. s) pozostałych aktów prawnych odnoszących się do pracowników w rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego.

3) kierowania na specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz podnoszenia jakości usług świadczonych przez administratora),
 • dokonywanie ocen pracy pracowników oraz awansowaniu bądź karaniu pracowników na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz dokonywaniu analizy jakości świadczonej pracy na rzecz administratora oraz pilnowaniu dyscypliny pracy),
 • organizowaniu wyjazdów służbowych oraz delegowaniu pracowników na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii działalności przedsiębiorstwa),
 • kontroli pełnego wykorzystania czasu pracy za pomocą logów do systemów IT oraz pozostałych narzędzi umożliwiających administratorowi monitoring czasu pracy pracowników na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość wykonywanej pracy na rzecz pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy),
 • zabezpieczenia informacji chronionych w systemach IT na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu administratora o tajemnicę przedsiębiorstwa),
 • kontroli korzystania z udostępnionych narzędzi pracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o mienie firmy).
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek, dobre imię i interesy przedsiębiorcy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie firmy, dostawcom usług dodatkowych w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, podmiotom medycznym w przypadku skierowania pracownika na badania lekarskie, podmiotom świadczącym usługi hotelarskie, noclegowe, transportu osób w zakresie organizowania wyjazdów służbowych.

CZAS PRZETWARZANIA:

 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. składające się na akta osobowe pracownika- 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie do ZUS o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych i raporty te przekaże wówczas okres ten wyniesie 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r., składające się na akta osobowe pracownika- 50 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe związane z dokumentacją zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych – 5 lat od ustania stosunku pracy,
 • Dane osobowe wynikające z dokumentacji PIT-11, zawierające informacje o uzyskanych dochodach, składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 • Pozostałe dane osobowe zgromadzone w związku ze stosunkiem pracy i nie składające się na akta osobowe pracowników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń- 3 lata od czasu kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowanie swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych osobowych przetwarzanych na podstawie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO*),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę jak również nie będzie możliwa realizacja umowy o pracę i wszelkich określonych powyżej zadań pracodawcy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej/podlegających zgłoszeniu do ubezpieczeń́ społecznych) realizujących zlecenia dla Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 • Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
 • Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

 

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia- do czasu podpisania umowy zlecenia
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy/umowy zlecenia.
 • w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 • w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów/kontrahentów Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy).
 • Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 • Ściągania należności na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy ,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 • w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców produktów i usług dla Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy)
 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna usług lub towarów na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 • Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do momentu podpisania umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy ,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących kontrahentów/klientów/dostawców

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy).
 • Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 • Ściągania należności na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy- do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 • w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe (dane zwykłe) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących ze Spółdzielnią

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Zarejestrowania korespondencji przychodzącej oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe (dane zwykłe) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres 6 lat od nadania bądź odbioru korespondencji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółdzielnię

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej i jej prawidłowe działanie).
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób z którymi Spółdzielnia nawiązuje kontakty biznesowe

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie zapytań ofertowych, składanie wniosków
  o oszacowanie zamówienia, wycenę na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług
  i towarów),
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby Spółdzielnia mogła rozpatrzyć ofertę.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

 * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odbywających staż w Spółdzielni

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu- do czasu zakończenia umowy na odbycie stażu,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 • w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 3 lata od zakończenia umowy odbywania stażu.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy odbycia stażu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy o odbycie stażu.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wolontariuszy

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” z siedzibą przy ul. Brzozowej 5a, 62-610 Sompolno (dalej jako: Spółdzielnia).

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony wewnętrzny Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@naszaprzyszlosc.com

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Realizacji zobowiązań korzystającego z wolontariatu na podstawie:
 • 6 ust.1, lit. c jak również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 42- 50 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz innymi przepisami prawa regulującymi kwestie opisane w art. 45 i art. 46 ustawy a także w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu cywilnego.
 • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wolontariatu na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • Organizacja wyjazdów wolontariuszy (rezerwacja biletów oraz miejsc noclegowych) na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o skuteczne i prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni w tym również prawidłowe świadczenie usług względem kontrahenta fundacji oraz innych zadań).
 • obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).

ODBIORCY DANYCH:

Spółdzielnia będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu realizacji umowy- do momentu jej zakończenia,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – 5 lat od zakończenia umowy,
 • w celu realizacji roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu organizacji wyjazdów wolontariuszy- do czasu zrealizowania usługi

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych- w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia i realizacji umowy wolontariatu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Kontakt

ul. Brzozowa 5A Sompolno 62-610

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość

ul. Brzozowa 5A

62-610 Sompolno

NIP:665 300 23 90

 

tel. w godz. od 7.00 do 15.00

506 051 114

506 051 400

spoldzielnia@naszaprzyszlosc.com

biuro@naszaprzyszlosc.com

 

Jesteśmy częścią grupy:
RODO - Nasza przyszłość
spoldzielnie.org